Ochrana osobných údajov


Obchodná spoločnosť Personal.Swk.Service, s.r.o., IČO: 45 971 242, so sídlom Hviezdoslavova 26, Stropkov 091 01 (ďalej len „prevádzkovateľ“),  prevádzkuje internetovú stránku https://www.personalswkservice.sk (ďalej len „internetová stránka“), na základe ktorej môžete cez kontaktný dotazník alebo priamo e-mailom, prejaviť záujem o informácie ohľadne nami ponúkaných pracovných pozícií, ako aj o komunikáciu z našej strany.

Prevádzkovateľ spracúva identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, e-mail, tel. kontakt, údaje uvedené vo Vašom životopise). Iný Váš osobný údaj, ktorý nám dobrovoľne poskytnete v komunikácii, bude likvidovaný. Z osobitnej kategórie osobných údajov prevádzkovateľ nespracúva žiadne osobné údaje.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje sú pre prevádzkovateľa nevyhnutné preto, aby bolo možné s Vami zabezpečiť uzavretie a plnenie zmlúv na poskytovanie jednotlivých služieb. Tieto údaje sa taktiež využívajú pri poskytovaní odbornej pomoci a zákazníckej podpory. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe niekoľkých právnych základov:
 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.
 
Vaše osobné údaje poskytujete cez kontaktný dotazník prevádzkovateľa uverejnený na internetovej stránke. Vami poskytované osobné údaje musia byť pravdivé, aktuálne a ich zmenu nám prosím oznámte.
 
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov sa udeľuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“). Na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon v rozsahu určenom týmto predpisom. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je tak Váš súhlas podľa nariadenia GDPR. Osobné údaje sa musia poskytnúť, pretože bez nich nie je možné komunikovať a informovať Vás o aktuálnej pracovnej ponuke. Vaše osobné údaje budeme využívať na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú spracúvať.
Vaše osobné údaje sú teda určené na spracúvanie za účelom komunikácie ohľadom ponúkaných pracovných pozícií, prípadne aj predzmluvnej komunikácie v súvislosti s touto ponukou.
 
Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať osobám, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii týchto ponúk. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri z oblasti agentúr, zamestnávateľov a podpory služieb:
 1. ............................... ,
 2. ............................... .
 
Vaše osobné údaje budú uchovávané a súhlas sa udeľuje po dobu 5 rokov, ak právne prepisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú lehotu ich uchovávania. Spracúvame len bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov.
  
Poskytnutím osobných údajov a Vami vykonaným dožiadaním o informácie ohľadom voľných pracovných pozícií prostredníctvom kontaktovania prevádzkovateľa cez e-mail, udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa týchto podmienok, len ak to prehlásite (viď informácia pre uchádzačov o prácu, resp. sprostredkovanie zamestnania).
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté mimo územia Európskej únie, resp. prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa uskutoční, ak si to vyžaduje pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzate. O takejto skutočnosti budete vopred informovaný.
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
Pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase dotknutej osoby, má táto osoba právo po riadnej identifikácií, kedykoľvek tento súhlas odvolať, napr. na kontaktný e-mail: info@personal swk.service.sk

Informácia pre uchádzačov o prácu.

Ak sa rozhodnete reagovať na pracovnú ponuku mimo dotazníka prevádzkovateľa umiestneného na jeho internetovej stránke (nevyužijete funkciu „Zaslať životopis“) a kontaktujete zamestnávateľa priamo z Vašej e-mailovej schránky, odporúčame pripojiť do správy pre zamestnávateľa nasledovný písomný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), spoločnosti Personal.Swk.Service, s.r.o., IČO: 45 971 242, so sídlom Hviezdoslavova 26, Stropkov 091 01, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu, resp. sprostredkovanie zamestnania a obsadenia voľných pracovných miest. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 5 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Aké má dotknutá osoba práva?

 1.     Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 2. Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 3. Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 4. Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 6. Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 7. Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Okrem uvedeného, má dotknutá osoba právo kedykoľvek sa nepodrobiť rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodnutie preskúma jeho oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia je prevádzkovateľ povinný informovať dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba je v tejto súvislosti oprávnená oboznámiť sa aj s postupom spracúvania a vyhodnocovania.

Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Je nevyhnutné poznamenať, že právo na ochranu osobných údajov nie je absolútne právo; musí sa posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v spoločnosti a musí byť vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so zásadou proporcionality. Nariadenie GDPR rešpektuje všetky základné práva a dodržiava uznané slobody a zásady tak, ako sú zakotvené v zmluvách, najmä rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie, ochranu osobných údajov, slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania, slobodu prejavu a právo na informácie, slobodu podnikania, právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, a kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť.