Warning: Use of undefined constant session - assumed 'session' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/hosting/personalswkservice.sk/www/defines/init.php on line 3

Warning: Use of undefined constant cookie_lifetime - assumed 'cookie_lifetime' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/hosting/personalswkservice.sk/www/defines/init.php on line 3

Warning: Use of undefined constant session - assumed 'session' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/hosting/personalswkservice.sk/www/defines/init.php on line 4

Warning: Use of undefined constant gc_maxlifetime - assumed 'gc_maxlifetime' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/hosting/personalswkservice.sk/www/defines/init.php on line 4
O nás
Firmám ponúkané služby
Služby Personal.Swk.Service s.r.o. sú charakteristické úspešnou kombináciou dlhodobých skúseností s online službami a najlepších medód tradičného recruitmentu, leasingu, payrollingu, outsourcingu, outplacmentu. Našim klientom poskytujeme služby "šité na mieru" a hľadáme efektívne riešenia na uspokojenie obchodných a organizačných potrieb klienta. Špecializujeme sa na dodanie kvalifikovaných kandidátov a kandidátiek. Poskytované služby sú založené na individuálnej percentuálnej báze. Naším konečným cieľom je zbaviť zamestnávateľa záťaže s vyhľadávaním a náborom kvalifikovaných kandidátov, a tak ušetriť spoločnostiam, domácim aj zahraničným, ich drahocenný čas.


Recruit&Executive search
Je služba orientovaná na umiestňovanie kandidátov - klient má výhodu, že neplatí žiadny poplatok, až pokiaľ nie je pracovná pozícia obsadená. Náš personálny pracovník spravidla predstaví kandidáta do jedného či dvoch týždňov. Ide o najlepšie riešenie pre tie spoločnosti, ktoré nechcú venovať námahu a čas dlhému hľadaniu, chcú už iba vidieť selekciu kvalifikovaných kandidátov, s ktorými pesonalisti Personal.Swk.Service s.r.o. v súčasnej dobe pracujú.
Recruit&Executive search je orientovaný na potreby klienta, ale sme tiež pripravení nájsť tých najlepších kandidátov pre Vaše individuálne pozície.


Priebeh služby
  •  Identifikácia a stanovenie kritérií
Naši personalisti zašlú klientovi dotazník na vyplnenie. Na základe týchto informácií zostavíme zoznam hlavných požiadaviek na vhodného kandidáta.
  •  Výber kandidátov
Naši personalisti vyhľadávajú v agentúrnej databáze životopisov. Vybrané životopisy porovnáme so zadanými požiadavkami. V tejto fáze projektu sa ešte nestretávame s kandidátmi osobne, ani ich neoboznamujeme s podrobnými informáciami o ponúkanej pozícii.
  •  Zisťovanie kvalít kandidátov
Personalisti Personal.Swk.Service s.r.o. oslovia vybraných kandidátov a pozvú ich na osobný pohovor. Na pohovore si overíme informácie uvedené v životopise a zároveň i záujem o danú pracovnú ponuku. Referencie sa overujú u najmenej dvoch osôb, ktoré sú schopné potvrdiť kvalifikáciu kandidáta. Nakoniec sa spíše komentár vychádzajúci z referencií a z pohovoru, ktorý je prezentovaný klientovi.
  •  Prezentovanie životopisov klientovi
Na základe výberu predložíme klientovi nejrelevantnejšie životopisy, aby sa rozhodol, koho má záujem pozvať na osobné stretnutie, ak si klient želá otestovať ich odborné znalosti alebo kompetencie (cenová ponuka bude dohodnutá separátne).
  •  Exkluzivita našich kandidátov
Keďže Personal.Swk.Service s.r.o. má záväzky nielen voči klientom, ale i kandidátom, trváme na tom, že klient má exkluzivitu v dĺžke (2 týždne) na výber kandidáta z množstva predložených kandidátov, počas ktorej naši konzultanti neoslovia kandidáta s inou pracovnou pozíciou. Po uplynutí tejto doby nemôžeme garantovať, že kandidát bude ešte k dispozícii.
  •  Koordinácia projektu
Počas hľadania a výberových procedúr bude mať náš klient úplný prehľad o projekte presne tak, ako aj o zmenách v zozname vybraných kandidátov alebo o zmenách požiadaviek v prípade, že sú vyžadované. Naši personalisti garantujú, že informácie o klientovi i kandidátoch ostanú prísne dôverné.
  •  Garancia náhrady
Personal.Swk.Service s.r.o. garantuje umiestnenie kandidátov. V prípade, že kandidát bude prepustený počas skúšobnej doby (obvykle 3 mesiace) z dôvodu nespokojnosti s pracovnými výsledkami alebo z dôvodu straty dôvery, personalisti Personal.Swk.Service s.r.o. poskytnú náhradu kandidáta bez ďalšieho nároku na honorár. Naša garancia je podmienená tým, že personalisti Personal.Swk.Service s.r.o. boli plne informovaní o všetkých skutočnostiach vzťahujúcich sa k danej situácii, a to do 5 pracovných dní od ukončenia pracovného pomeru a realizovanou úhradou odmeny na základe faktúry so 14 dennou splatnosťou. Klient nebude mať nárok na vrátenie poplatkov a výdavkov. Náhrada kandidáta je garantovaná náležitosťami a podmienkami, ktoré musia byť odsúhlasené medzi klientom a konzultantom pri podpise zmluvy.


Personálny lízing
Ťažiskom našej ponuky je personálny lízing. V rámci tejto služby Vám poskytneme našich pracovníkov, ktorí nahradia alebo doplnia Vašich zamestnancov v trvalom alebo dočasnom pracovnom pomere, a to všade tam, kde nie je efektívne pre Vás zamestnávať Vašich zamestnancov. Využitie tejto služby je vhodné najmä:
- Na riešenie flexibility pracovných síl z dôvodu výkyvov v objeme výrobných činností alebo v oblastiach, ktoré nesúvisia s Vaším hlavným podnikateľským zámerom
- Vyhľadávanie a výber zamestnancov do trvalého pracovného pomeru podľa požiadaviek klienta
- Na nárazové a sezónne práce
- Na riešenie dočasného výpadku vlastných zamestnancov


Výhody personálneho lízingu
- Veľká flexibilita pracovných síl
- Kompraxné odbúranie výkonu pracovnej a mzdovej agendy
- Zbavenie sa pracovnej zodpovednosti, pracovných sporov, ako aj iných z toho vyplývajúcich finančných postihov
- Zníženie mzdových nákladov a zvýšenie zisku
- Zefektívnenie personálnej práce


Outplacement

Je služba, ktorú poskytujeme klientom pri znižovaní počtu zamestnancov s cieľom pomôcť prepúšťaným zamestnancom a zároveň eliminovať negatívne dopady na dobré meno a imidž spoločnosti. Súčasťou tejto služby je vypracovanie špeciálneho programu starostlivosti o uvoľňovaných zamestnancov, v rámci ktorého im poskytneme možnosť zorientovať sa na trhu práce, kvalifikovane posúdime ich profesionálny a osobnostný potenciál, poskytneme im odborné psychologické poradenstvo a podporu v procese uvoľnovania a hľadania nového zamestnania.


Payrolling

Personal.Swk.Service s.r.o. preberá zodpovednosť za personálnu administratívu a recruiment zamestnancov. Zatiaľ, čo Vy sa venujete Vašim klientom a staráte sa o obchody, preberáme zodpovednosť za:
- výpočet mzdy a platby
- platby do sociálnych fondov zamestnancov
- nahlasovanie rodinných prídavkov
- vybavenie pracovného povolenia
- daňové priznania


Práve pri dočasných pracovných miestach, ktoré vznikajú na základe zvýšenej produkcie alebo pri nečakanej dovolenke, vzniká veľa administratívych povinností.

Payrolling od Personal.Swk.Service s.r.o. Vás odbremení a ponúka nasledujúce výhody:

- získate čas na Vaše obchody
- znížite mzdové a administratívne náklady
- redukujete riziko (poistenie a ďalšie zamestnávateľské riziká)
- ušetríte náklady vzniknuté z choroby zamestnanca a nehody na pracovisku
- ušetríte náklady a profitujete zo špeciálnych taríf

Outsourcing

Pojem outsourcing sa chápe ako jedna zo súčastí strategického manažmentu podniku. Znamená nákup alebo využívanie externých zdrojov, čím sa doplnia alebo úplne nahradia funkcie, ktoré boli predtým zabezpečované vnútri podniku. Outsourcing je dohoda, kedy jedna spoločnosť poskytuje služby inej spoločnosti. Outsourcing je trend, ktorý sa stáva často používaným najmä v personálnej oblasti. Pri outsourcingu ide o využívanie cudzích zdrojov na dosahovanie vlastných cieľov spoločnosti. Spoločnosť nemusí vynakladať prostriedky na obstaranie personálu, a pritom ho môže plnohodnotne využívať. Takisto nemusí investovať do vzdelávania či udržania úrovne špecialistov, no pritom ich má k dispozícii podľa potreby. Ak rastú či klesajú požiadavky, či personálne zdroje, nemusí spoločnosť okamžite hľadať dodatočné zdroje či riešiť problém, čo s prebytočnými kapacitami. Všetky povinnosti a s nimi spojené ekonomické riziká, ľudské zdroje a s nimi súvisiacu agendu, za toto všetko zodpovedá poskytovateľ outsourcingových služieb.

S metódami payrolling a outsourcing v personalistike ušetríte čas a náklady.


Prečo práve my?

Výhody

Tím personalistov Personal.Swk.Service s.r.o. má výborné znalosti miestneho trhu (vzdelanie, zamestnávatelia, motivácia, atď.), neustále rozvíja našu unikátnu databázu životopisov a spolupracuje s ostatnými pobočkami, vďaka čomu ľahko určíme správny trh ako zdroj pre výber našich najvhodnejších kandidátov.
Sme pružní a rozumieme potrebám a prioritám našich klientov, ktoré sa môžu meniť v závislosti od rýchlosti zmien v podnikaní. Z tohoto dôvodu ponúkame niekoľko služieb, ktoré pomôžu našim klientom dosiahnuť svoje ciele. Všetky poplatky sú založené na percentuálnej sadzbe z ročnej mzdy kandidáta.

Výhody spolupráce s nami

Naše hodnoty

  •  Sila
Veríme v silu našich zamestnancov. Rozvíjame, odmeňujeme a udržujeme si výnimočné osobnosti, ktoré sú zanietené svojou prácou a poskytujú excelentnú starostlivosť svojim zákazníkom.
  •  Profesionalita
Kladieme dôraz a zároveň vyžadujeme profesionalitu a kvalitu. Rozvíjame dlhodobé a dobré vzťahy s našimi klientmi.
  •  Pokrok
Neustále aplikujeme inovatívne a kreatívne riešenia pre potreby našich klientov. Vždy sa snažíme ponúkať služby s pridanou hodnotou tak klientom, ako i kandidátom. V našej neúnavnej snahe zlepšovať naše služby sme flexibilní v zmenách a zdokonaľovaní našej metodológie, technológie a konania.
  •  Nadšenie
S nadšením poskytujeme najlepšie riešenia v oblasti personálno-poradenských služieb. Vykonávame svoju prácu dobre a poskytujeme to, čo sľúbime. Stanovujeme si smelé ciele a usilujeme sa o ich dosiahnutie.